1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op onze Website/ APP accepteer je het aanbod van ons Restaurant, welke in jouw (postcode)gebied levert en ga je een overeenkomst aan met ons Restaurant. Ons Restaurant zal jouw bestelling bij jou afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook ingediend worden via onze contactformulier. De contactgegevens van ons Restaurant vind je terug in de bevestigingsmail welke jij naar aanleiding van de bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Mollie BV, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling naar het rekening van Ons Restaurant
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door ons Restaurant persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens kun je de Privacy Verklaring raadplegen.
1.3 Ons Restaurant zal jouw persoonsgegevens nooit zonder jouw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling gelden bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 30 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op onze website/ APP.
2.3 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/ of ingrediënten.
2.4 Alhoewel er naar gestreefd wordt jouw bestelling binnen 30-45 minuten op het door jou gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.
2.5 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op jou, indien en zodra de bestelling geleverd en betaald is (bij contante betaling bij aflevering).
2.6 Voor het geval dat de bestelling buiten de openingstijden plaats vindt, krijg je jouw geld teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer.
2.7 Als de bestelling niet naar wens is (bv dat het bedorven of het is koud geleverd of dat de bestelling niet klopt met hetgeen jij hebt besteld), dan dien je dit spoedig – bij voorkeur telefonisch – aan ons te laten weten en zullen wij in overleg met jou tot een passende oplossing komen danwel een financiele compensatie bieden.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan ons Restaurant achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 Ons restaurant is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op onze website/ APP. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of je wilt jouw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen, dan kun je dit ook betalen aan de bezorger.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) Ons Restaurant en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij ons Restaurant en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website/ APP en of de geleverde producten, inclusief verpakking/ reclamemateriaal in het algemeen. Het is je niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van ons Restaurant en aan haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van ons Restaurant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van ons Restaurant voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
6.3 De aansprakelijkheid van ons Restaurant voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ons Restaurant.

7. Klachtenprocedure

7.1 Eventuele klachten over een bestelling of de aflevering daarvan dient je in eerste instantie telefonisch danwel via ons contactformulier te worden geplaatst of via het e-mailadres zoals aangegeven e-mailadres op onze website. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact met je opnemen. Wij streven ernaar de ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en een terugkoppeling te geven.

8. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen ons Restaurant en jou worden beheerst door Nederlands recht.

Let op!

Lieve gasten,

I.v.m. een welverdiende vakantie zijn wij vanaf 3-6-2024 tot en met 24-6-2024 gesloten.
Op 25-6-2024 staan wij weer fris en uitgerust voor u klaar.

Team De Klein Griek